Bildts Aigene
Wille jou 'n aktiviteit opgeve, dan kin dat fia 't kontaktformulier of jou kinne sels as organisasy 'n account anmake.
Je kinne de tekst in 't Bildts, Frys of Nederlâns opgeve.

Alle Kategoriën : d'r binne 2 eveneminten.

Met
Rembrandtmarkt
sa 05 augustus 2017
St.-Anne : rond de van Harenskerk
Anfang: 13.00 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: www.rembrandtmarkt.nl/

Evenemint
Bildtse Strúnroete 2017
fan sa 07 ant su 08 oktober 2017
Ferskillende plakken : 't Bildt
Anfang: 7 en 8 oktober fan 10.00 ant 17.00 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: www.facebook.com/strunroete/?fref=ts

Sien ok 's bij
Frijwilligers froegen

Kategory
Datum

Argyf
Field 'browser' doesn't have a default value