Bildts Aigene
Wille jou 'n aktiviteit opgeve, dan kin dat fia 't kontaktformulier of jou kinne sels as organisasy 'n account anmake.
Je kinne de tekst in 't Bildts, Frys of Nederlâns opgeve.

Alle Kategoriën : d'r binne 97 eveneminten.

Ans
Open deuren Julianakerk
fan su 24 ant sa 30 septimber 2017
Ouwesyl : Julianakerk
Anfang: Alle dagen, behalve dînsdeg fan 10.30 ant 16.30
Intree: Fergeefs
Meer informasy: www.aerdenplaats.nl/julianakerk/14/julianakerk.html

Bijeenkomst
Zondagmiddagontmoeting op laatste zondag in de maand
fan su 24 septimber ant su 24 juny 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : Beuckelaer
Anfang: 14.30-16.30
Intree: € 2,50
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/index.php?id=ITEM_20130516151233_180

Bijeenkomst
Zingen op maandag
fan ma 25 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Anne : Beuckelaer
Anfang: 9.30 - 11.30 uur.
Intree: € 10,00 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Biljarten en kaarten Ons Genoegen '84
fan ma 25 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 10.00 uur - 17.00 uur
Intree: € 7,00 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sport
Gymnastiek op maandag
fan ma 25 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 9.00 - 9.45
Intree: € 8.50 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Kegelen op maandag
fan ma 25 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 14.30-16.30
Intree: € 19,00 per 4 maanden
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Biljarten en kaarten
fan ma 25 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 13.00-17.00 uur
Intree: € 8,00 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Biljarten op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
fan ma 25 septimber ant ma 30 april 2017
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 9.30 - 12.00 uur
Intree: € 8.50 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sport
Gymnastiek op maandag
fan ma 25 septimber ant ma 30 april 2017
Nij Altoenae : lokaal achter de kerk
Anfang: 10.00 - 10.45 uur
Intree: € 8.50 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Biljarten
fan ma 25 septimber ant ma 30 april 2017
Froubuurt : De Kijfhûeck
Anfang: 13.00 - 17.00
Intree: € 7.00 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Scrabble
fan dî 26 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 14.00
Intree: € 4,75 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Breicafé
fan dî 26 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 14.00 ant 16.00 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Biljarten op dinsdag- en vrijdagmiddag
fan dî 26 septimber ant ma 30 april 2017
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 13.00 - 17.00 uur
Intree: € 8.50 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Ans
Inloopoverdâg fan 't Bildtsdokumintasysintrum
fan woe 27 septimber ant woe 27 juny 2017
St.-Anne : Bibletheek
Anfang: 13.30 ant 16.00 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.bildtsdokumintasysintrum.nl/

Bijeenkomst
Beweeguurtje in de beweegtuin o.l.v. buurtsportcoach.
fan woe 27 septimber ant su 30 desimber 2017
St.-Anne : Beweegtuin bij Zorgcentrum het Bildt
Anfang: 10.00 - 10.30 uur
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sport
Gymnastiek op woensdag
fan woe 27 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 9.15 - 10.00 uur
Intree: € 8.50 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Rijvaardigheidsdag
woe 27 septimber 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 9.00 - 12.00 uur
Intree: Fergeefs na opgave foor 20 septimber op tel 402778
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Bridge (1 keer in de 2 weken)
woe 27 septimber 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 13.30 - 16.30
Intree: Graag opgeven bij F. van der Meer, tel 0518-851005
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Middagbijeenkomst PCOB met ds. E. van der Veer. Luther na 500 jaar
woe 27 septimber 2017
Sint Annaparochie : De Bining
Anfang: 14.30 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Breicafé
fan do 28 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 14.00 ant 16.00 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sport
Wandelen
fan do 28 septimber ant ma 31 desimber 2017
St.-Anne : Fersamele by 't gemeentehuus
Anfang: 10.00 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Breicafé
fan do 28 septimber ant ma 30 april 2017
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.00 ant 16.00 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Volksdansen
fan do 28 septimber ant ma 30 april 2017
Froubuurt : Kijfhûeck
Anfang: 14.00 - 15.30 uur
Intree: € 10,00 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Lezing
Boekbespreking door dhr. Rikus Alberts
do 28 septimber 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 14.30 uur
Intree: € 2,50 inklusyf koffy en thé
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Raderaad
do 28 septimber 2017
Sint Anne : Gemeentehuus
Anfang: 19.30 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: www.hetbildt.nl/bestuur-en-politiek/raderaad.html?L=ielivhjrsoefb

Sport
Gymnastiek op vrijdag
fan fr 29 septimber ant ma 30 april 2017
Ouwesyl : Gymnastieklokaal
Anfang: 10.30 - 11.15 uur
Intree: € 8.50 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Koersbal
fan fr 29 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 14.00 uur
Intree: € 19,00 per 4 maanden
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sport
Gymnastiek op vrijdag
fan fr 29 ant sa 30 septimber 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 9.15 - 10.00 uur
Intree: € 8.50 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Scrabble en spelclub op vrijdag
fan fr 29 septimber ant ma 30 april 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 14.30-16.30 uur
Intree: € 4,75 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Ans
Kerkepad het Bildt op saterdeg
sa 30 septimber 2017
St.-Anne : Van Harenskerk
Anfang: Elke saterdeg fan 13.00 ant 16.00
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.vanharenskerk.nl/Welkom

Met
Kofferbakverkoop
sa 30 septimber 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : Van Harenstraat
Anfang: 10.00 / 16.00 uur
Intree: Fergeefs, standplaats € 5,00
Meer informasy: www.facebook.com/kofferbakverkoopstanna

Sport
Feestelijke Slotavond van de Slikrollers
sa 30 septimber 2017
Sint Anne : Skeelerbaan aan de Hartman Sannesstraat 7b
Anfang: 19.00 – 20.30 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.slikrollers.nl/

Ans
Open deuren Julianakerk
fan su 01 oktober ant su 31 desimber 2017
Ouwesyl : Julianakerk,
Anfang: Op za, zo en feestdagen 10.30 - 17.30 uur
Intree: Fergeefs, 1ste kerstdag gesloten
Meer informasy: http://www.aerdenplaats.nl/julianakerk/2/openingstijden.html

Lezing
Dhr. Jan Tijsma vertelt over natuur in Zuid-West Fryslân
ma 02 oktober 2017
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Creatieve Handvaardigheid (1 x per 2 weken)
fan ma 02 oktober ant ma 30 april 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 9.30 - 11.30 uur.
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Breicafé (1 x per 2 weken)
fan ma 02 oktober ant do 31 maai 2017
Ouwesyl : Lokaal VEG
Anfang: 9.30 - 11.00 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Spelclub (1 x in de 14 dagen)
fan ma 02 oktober ant ma 30 april 2017
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.30-16.30 uur
Intree: € 4,75 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Creatieve Handvaardigheid (1 keer per 2 weken)
fan woe 04 oktober ant ma 30 april 2017
Froubuurt : De Kijfhûeck
Anfang: 9.00 - 11.00 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
SWO computerinloop en -ontmoetinsplaats
fan woe 04 oktober ant ma 30 april 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 13.30 ant 15.30 uur
Intree: € 2,50 per middag (incl. thee, koffie en internet)
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sport
‘Smakelijk, Sport- en Spelcircuit’, onderdeel van de Week van de Opvoeding.
woe 04 oktober 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : De Bildtse Slag
Anfang: 15.30 tot 17.30 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: www.hetbildt.nl/

Bijeenkomst
Schrijfgroep één keer in 'e maand.
fan do 05 oktober ant do 07 juny 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 9.30 - 11.30 uur.
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Koersbal (1 x per 2 weken)
fan do 05 oktober ant ma 30 april 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 14.30-16.30
Intree: € 3,00 per maand, € 11.00 per 4 maanden
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Koersbal
fan do 05 oktober ant ma 30 april 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 14.30-16.30
Intree: € 3,00 per maand, € 11.00 per 4 maanden
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Koersbal (1 x per 2 weken)
fan do 05 oktober ant ma 30 april 2017
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.00 ant 16.00 uur
Intree: € 3,00 per maand, € 11.00 per 4 maanden
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Spelclub (1 x in de 14 dagen)
fan do 05 oktober ant do 31 maai 2017
Ouwesyl : Lokaal VEG
Anfang: 14.00 uur
Intree: € 4,75 per maand
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Ans
Trekharmonica, docenten: Boukje Bonnema en Inge Postma, 1ste les
do 05 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 19.30 uur
Intree: € 110,00 voor 6 lessen van 1.45 minuten
Meer informasy: http://www.muzarthe.nl/

Bijeenkomst
Bridge Cursus start
fr 06 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 13.30 ant 15.30
Intree: Info en opgave bij SWO
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Evenemint
Bildtse Strúnroete 2017
fan sa 07 ant su 08 oktober 2017
Ferskillende plakken : 't Bildt
Anfang: 7 en 8 oktober fan 10.00 ant 17.00 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: www.facebook.com/strunroete/?fref=ts

Bijeenkomst
Bildtse Bikkers (Gezellig samen eten)
su 08 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 17.30 - 20.00 uur
Intree: Info bij SWO
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Film
Filmmiddag
ma 09 oktober 2017
Ouwesyl : Lokaal VEG
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Granny haken in de bibliotheek
woe 11 oktober 2017
Sint Annaparochie : Bibliotheek
Anfang: van 10.00 tot 11.30
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Leesgroep
woe 11 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 9.45 uur
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Dorpsetensy
woe 11 oktober 2017
Froubuurt : De Kijfhûeck
Anfang: 12.00 uur
Intree: € 11,00 Opgave fóór 4 oktober
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Lezing
Lezing van Alfred Blanksma en Jelke de Jager
do 12 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 14.30
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
De Bildtse Seniorendag m.m.v. Klún en Knoffelhakke
sa 14 oktober 2017
St.-Anne : Beuckelaer
Anfang: 9.45 uur
Intree: € 15,00 Opgave fóór 4 oktober bij SWO
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Led-wearable, vanaf 8 jaar
sa 14 oktober 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : Bibliotheek
Anfang: 10:00 tot 13:00
Intree: € 10,- voor leden en € 15,- voor niet-leden (inclusief materiaal)
Meer informasy: https://www.ontdekdebieb.nl/activiteiten0/led-wearable0.html

Mezyk
Concert zanger/pianist Roon Staal
sa 14 oktober 2017
Ouwesyl : Aarden Plaats
Anfang: 20.00 uur
Intree: € 15,00
Meer informasy: http://www.aerdenplaats.nl/page/172/concert-zanger-pianist-roon-staal.html

Mezyk
De Faam de Baas, bew. van opera La Servia Padrona van Pergolesi
su 15 oktober 2017
St.-Jabik : Groate kerk
Anfang: 15.30
Intree: € 12,00. Kinderen tot 16 jaar € 8,00
Meer informasy: http://www.groatekerk.nl/

Ans
Luistercursus Klassieke Muziek, docent Rudolf Nammensma, 1ste les
ma 16 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 19.45 -21.30 uur
Intree: € 36,00 voor 4 lessen
Meer informasy: http://www.muzarthe.nl/

Bijeenkomst
Alzheimer café
do 19 oktober 2017
Niet bekend : Niet bekend
Anfang: Niet bekend
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Teneel
Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018
sa 21 oktober 2017
St.-Jacobiparochie : Café de Oosthoek, Oudebildtdijk 678
Anfang: 20.00 uur
Intree: € 18,50
Meer informasy: https://www.facebook.com/TheatherMuziekCafeDeOosthoek/

Lezing
Dhr. J. Hanenburg vertelt over de activiteiten van een boswachter
dî 24 oktober 2017
Froubuurt : De Kijfhûeck
Anfang: 14.30 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Lezing
Lezing van dhr. Wietse van Houten over de geschiedenis van ondergoed
do 26 oktober 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 14.30 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Computer- en tabletclub op laatste donderdagochtend van de maand
do 26 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 9.00 uur
Intree: € 35,00 per seizoen
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Vijfdelige schrijfworkshop
do 26 oktober 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : Bibliotheek
Anfang: 13:30 tot 16:30 uur
Intree: € 50,- voor leden en € 62,50 voor niet-leden
Meer informasy: https://www.ontdekdebieb.nl/activiteiten0/vijfdelige-schrijfworkshop.html

Ans
Boekpresentasy "Worre, Weze, Weest", dichter Arjen Dijkstra
su 29 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 16.00
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.bildtsaigene.nl/

Mezyk
Kobus en Van Erp, zang en piano. "Van weemoed en andere genoegens".
su 29 oktober 2017
St.-Jabik : Groate kerk
Anfang: 15.30
Intree: € 10,00. Kinderen tot 16 jaar gratis.
Meer informasy: http://www.groatekerk.nl/

Bijeenkomst
Middagbijeenkomst PCOB
woe 01 november 2017
Sint Anne : De Bining
Anfang: Niet bekend
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Evenemint
Dag van de Mantelzorg
woe 01 november 2017
Niet bekend : Niet bekend
Anfang: Niet bekend
Intree: Info volgt later
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Mezyk
De Nieuwe Jas van Ede
fr 03 november 2017
St.-Jacobiparochie : Café de Oosthoek, Oudebildtdijk 678
Anfang: 20.00 uur
Intree: € 22,50
Meer informasy: https://www.facebook.com/TheatherMuziekCafeDeOosthoek/

Evenemint
't Bildt nimt ôfskaid
sa 04 november 2017
Hartman Sannesstraat, 9, St.-Anne : De Bildtse Slag
Anfang: 15.00 ant 23.30
Intree: Fergeefs
Meer informasy: https://www.hetbildt.nl/nieuws-actueel/t-bildt-nimt-ofskaid.html

Lezing
Dhr. Hendrik Liemburg leest voor uit eigen bundel met korte verhalen
ma 06 november 2017
Ouwesyl : Lokaal VEG
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Lezing
Stichting Bildtse Aigene laat foto's zien van vroeger en nu.
do 09 november 2017
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Film
Film The Notebook
fr 10 november 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : MFC Ons Huis
Anfang: middag
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Handlettering
sa 11 november 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : Bibliotheek
Anfang: 10:00 tot 12:30 uur
Intree: € 7,50 voor leden en € 12,50 voor niet-leden (inclusief materiaal)
Meer informasy: https://www.ontdekdebieb.nl/activiteiten0/handlettering2.html

Mezyk
CMV Excelsior Oudebildtzijl
su 12 november 2017
St.-Jacobiparochie : Groate kerk
Anfang: 15.30
Intree: € 10,00. Kinderen tot 16 jaar gratis.
Meer informasy: http://www.groatekerk.nl/

Lezing
Stichting Bildtse Aigene laat beelden zien van vroeger en nu.
dî 21 november 2017
Froubuurt : De Kijfhûeck
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Nederland Leest
dî 21 november 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : Bibliotheek
Anfang: 20:00 tot 22:00
Intree: gratis
Meer informasy: https://www.ontdekdebieb.nl/activiteiten0/nederland-leest2.html

Bijeenkomst
Wijs met media voor ouders
fr 24 november 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : Bibliotheek
Anfang: 09:30 tot 11:30
Intree: € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet-leden
Meer informasy: https://www.ontdekdebieb.nl/activiteiten0/workshop-wijs-met-media-voor-ouders0.html

Ans
Informatieve middag van werkgroep senioren het Bildt en SWO
woe 29 november 2017
Drachten : Bedrijfsbezoek Medipoint/Vitalis
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Gezellige Sinterklaasmiddag met sjoelen en kwis
do 30 november 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Sinterklaasviering met Bingo
do 07 desimber 2017
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Kerstbloemschikken o.l.v. Helma Pruiksma
woe 13 desimber 2017
St.-Jabik : De Open Hof
Anfang: 14.30 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Gezellige kerstmiddag m.m.v. dhr. R. Alberts
do 14 desimber 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 14.30 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Mezyk
Kerstconcert, Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers en Fanfare Crescendo
su 17 desimber 2017
St-Jacobiparochie : Groate kerk
Anfang: 15.30
Intree: € 10,00. Kinderen tot 16 jaar gratis.
Meer informasy: http://www.groatekerk.nl/

Bijeenkomst
Kerstdiner
ma 18 desimber 2017
Ouwesyl : Lokaal VEG
Anfang: 17.00 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Een gevarieerd programma met aansluitend een Kerstmaaltijd
dî 19 desimber 2017
Froubuurt : De Kijfhûeck
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Kerstnachtdienst
su 24 desimber 2017
St.-Jacobiparochie : Groate kerk
Anfang: 22.00 uur
Intree: nvt
Meer informasy: http://www.groatekerk.nl/

Bijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
woe 03 jannewary 2018
Froubuurt : De Kijfhûeck
Anfang: 9.30 uur
Intree: niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst met puzzeltjes en spellen
do 04 jannewary 2018
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst met een "Winterverhaal", verteld door dhr. R. Alberts
ma 08 jannewary 2018
Ouwesyl : Lokaal VEG
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Gezellige middag van Werkgroep Bildtse Senioren en SWO
woe 07 febrewary 2018
ST.-ANNAPAROCHIE : MFC Ons Huis
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Lezing van Anneke van der Veen over `Omgaan met Demetie`.
do 08 febrewary 2018
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.30 uur
Intree: € 3,00 (inklusyf thé of koffy)
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Tintoanstelling
Reisje naar Handwerkbeurs Zwolle
do 15 febrewary 2018
Zwolle : Info folgt later
Anfang: Info folgt later
Intree: Info folgt later
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Theater
Revue Even Bildts Goes Live 2018
fan sa 24 febrewary ant su 04 maart 2018
St.-Annaparochie : Multifunctioneel Centrum Ons Huis
Anfang: 20.30 uur
Intree: € 10,-
Meer informasy: https://www.facebook.com/selskipalfredmiedema/

Bijeenkomst
Dhr Rikus Alberts bespreekt een boek
do 08 maart 2018
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: 14.30 uur
Intree: € 3,00 (inklusyf thé of koffy)
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Bijeenkomst
Dorpsetentsy als afsuiting van het seizoen
fr 20 april 2018
Nij Altoenae : De Utwyk
Anfang: Niet bekend
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sien ok 's bij
Frijwilligers froegen

Kategory
Datum

Argyf
Field 'browser' doesn't have a default value