Bildts Aigene
Wille jou 'n aktiviteit opgeve, dan kin dat fia 't kontaktformulier of jou kinne sels as organisasy 'n account anmake.
Je kinne de tekst in 't Bildts, Frys of Nederlâns opgeve.

Ans : d'r binne 8 eveneminten.

Ans
Open deuren Julianakerk
fan su 24 ant sa 30 septimber 2017
Ouwesyl : Julianakerk
Anfang: Alle dagen, behalve dînsdeg fan 10.30 ant 16.30
Intree: Fergeefs
Meer informasy: www.aerdenplaats.nl/julianakerk/14/julianakerk.html

Ans
Inloopoverdâg fan 't Bildtsdokumintasysintrum
fan woe 27 septimber ant woe 27 juny 2017
St.-Anne : Bibletheek
Anfang: 13.30 ant 16.00 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.bildtsdokumintasysintrum.nl/

Ans
Kerkepad het Bildt op saterdeg
sa 30 septimber 2017
St.-Anne : Van Harenskerk
Anfang: Elke saterdeg fan 13.00 ant 16.00
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.vanharenskerk.nl/Welkom

Ans
Open deuren Julianakerk
fan su 01 oktober ant su 31 desimber 2017
Ouwesyl : Julianakerk,
Anfang: Op za, zo en feestdagen 10.30 - 17.30 uur
Intree: Fergeefs, 1ste kerstdag gesloten
Meer informasy: http://www.aerdenplaats.nl/julianakerk/2/openingstijden.html

Ans
Trekharmonica, docenten: Boukje Bonnema en Inge Postma, 1ste les
do 05 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 19.30 uur
Intree: € 110,00 voor 6 lessen van 1.45 minuten
Meer informasy: http://www.muzarthe.nl/

Ans
Luistercursus Klassieke Muziek, docent Rudolf Nammensma, 1ste les
ma 16 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 19.45 -21.30 uur
Intree: € 36,00 voor 4 lessen
Meer informasy: http://www.muzarthe.nl/

Ans
Boekpresentasy "Worre, Weze, Weest", dichter Arjen Dijkstra
su 29 oktober 2017
St.-Anne : MFC Ons Huis
Anfang: 16.00
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://www.bildtsaigene.nl/

Ans
Informatieve middag van werkgroep senioren het Bildt en SWO
woe 29 november 2017
Drachten : Bedrijfsbezoek Medipoint/Vitalis
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sien ok 's bij
Frijwilligers froegen

Kategory
Datum

Argyf
Field 'browser' doesn't have a default value