Bildts Aigene
Wille jou 'n aktiviteit opgeve, dan kin dat fia 't kontaktformulier of jou kinne sels as organisasy 'n account anmake.
Je kinne de tekst in 't Bildts, Frys of Nederlâns opgeve.

Film : d'r binne 2 eveneminten.

Film
Filmmiddag
ma 09 oktober 2017
Ouwesyl : Lokaal VEG
Anfang: 14.30 uur
Intree: Niet bekind
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Film
Film The Notebook
fr 10 november 2017
ST.-ANNAPAROCHIE : MFC Ons Huis
Anfang: middag
Intree: Niet bekend
Meer informasy: http://www.swohetbildt.nl/

Sien ok 's bij
Frijwilligers froegen

Kategory
Datum

Argyf
Field 'browser' doesn't have a default value