Bildts Aigene

Meer over `t Bildts Aigene

Op 3 juni 2015 is de Stichting Bildts Aigene opricht, werin at fier organisasys op ‘t gebied fan de Bildtse taal en kultuur samenwerke. Fier organisasys te weten: de Stichting Ons Bildt, de Stichting Aerden Plaats, ’t Bildts Dokumintasysintrum en de Kemmissy Meertalighyd sille onder de paraplú van de Stichting Bildts Aigene samenwerke. Deuze organisasys hewwe alle fier ‘n aigen doelstelling, ‘n aigen geskidenis en aigen frijwilligers. Maar se hewwe ok ‘n belang en fanút dat belang, ‘t Bildts Aigene, wort samenwerkt in deuze Stichting.

Wat is ‘t Bildts Aigene aigenlik?
De inhoudlike betekenis fan ‘t Bildts Aigene laat him ‘t beste omskrive as: ’t Wêrme gefoel fan aigenhyd dat je bekrúpt at je ‘t Bildts hore, ’t Bildt sien, foele, rúkke of proeve….

In de nije bestuurlike omgeving is d'r aansen 'n streek wer’t nag Bildts praten en skreven wort. Dut grondgebied fan foor de gemeentlike herindeling in Frysland fan 1 jannewary 1984, beslaat soa’n krapan 8.000 morn. ‘t Bildts Aigene: de mînsen wer’t jou -in ‘t Bildts- met prate, de saken die’t allenig op ’t Bildt te sien binne- Bildtse kulturele bijeenkomsten- ferenings en stichtings die’t in ’t Bildts mezyk make, foorstellings geve en lezings houwe. De Stichting Bildts Aigene beskermt  en werkt an de kultuurwaardes op ’t Bildt. Deuze kultuurwaardes binne onder anderen:
* de aigenhyd fan ’t Bildt
* de kultuurdragers op ’t Bildt
* de toeristise antrekkingskracht fan ’t Bildt

De ambisy fan de Stichting Bildts Aigene is:
Bilkerts en niet-Bilkerts, jong en oud, wer’t se ook weune, ferbine met ’t Bildts Aigene om op deuze menier ‘n bijdrage te leveren an de kulturele diversiteit in Europa.

Wêrom deuze websait?
Deuze websait is bedoeld om de toeganklikhyd en bekindhyd te beforderen fan de ferskillende partijen die’t metnander staan foor wat Bildts waar, is en blive mot en soa ’t Bildts Aigene forme.

Kalinder
De kalinder geeft an wat d’r de kommende tiid op ’t Bildt te beleven is. Maar is d’r ok foor mînsen die ’t wat organisere wille. Sij kinne tot ’n jaar foorút op de kalinder angeve wat se doen gaan of kike oft d’r al wat deen wort op ‘n bepaalde datum.

Frijwilligersbank
De frijwilligersbank het as doel om fraag en anbod fan frijwilligers op ‘t Bildt bijnander te bringen.  Meskien wille jou niet in ’n bestuur maar likent ’t jou leuk om soa nou en dan ’s met te werken an ’n evenemint en hewwe jou ok nag ’n foorkeur wat je doen wille. Dat kin allegaar angeven worre.
Organisasys kinne de frijwillersbank brúkke om metwerkers te finen foor ’n evenemint of ‘n bepaalde funksy.

Bildts Aigene is 'n inisjatyf fan


              

 

Belaidsplan 2016

Meer informasy is te lezen in:
Belaidsplan 2016
Field 'browser' doesn't have a default value